Aband Consultants Ltd.
Informacje
Aband zaprasza do wspó³pracy!
Strona G³ówna
¶roda, 09 marzec 2016
 
Witamy w serwisie Aband

Misja naszej firmy to:

Pomaganie naszym klientom w okre¶leniu rzeczy wa¿nych dla ich biznesu, pomiar kluczowych zwi±zanych z nimi czynników i opracowanie skutecznych, zarabiaj±cych pieni±dze rozwi±zañ.

Wiele firm nie okre¶la kluczowych dla ich funkcjonowania procesów i nie mierzy ich wydajno¶ci.

My¶lenie procesowe  i obiektowe, mierzenie efektywno¶ci przedsiêbiorstwa pozwalaj± wyra¼nie zwiêkszyæ wypracowane zyski. Szacowanie warto¶ci decyzji w dzia³alno¶ci gospodarczej  jest najbardziej obiektywnym sposobem ich podejmowania, który przynosi wymierne korzy¶ci finansowe.

"Lepiej niedok³adnie mieæ racjê, ni¿ dok³adnie siê myliæ." (John Maynard Keynes)

Copyright by Aband Consultants Ltd.